Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi Predávajúcim Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, Maxima Gorkého 2960/11071 01 Michalovce a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú záväzne pre obe strany.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.salonkrasy-jasmin.sk

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý je ponúkaný na tejto internetovom obchode.

Ak je kupujúci spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom 40/1964 Z.z Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom 180/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom 513/1991 Z.z Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávka

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu  (ďalej len „objednávka“).

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru zo stránky www.salonkrasy-jasmin.sk. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko  presnú adresu a telefonický kontakt. V prípade právnickej osoby objednávka musí obsahovať názov firmy, sídlo a IČO. Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany dodávateľa.

Cena objednávky

Ceny sú uvedené vrátane DPH. K týmto cenám sa pripočítava cena za balné, dopravu a dobierku.

a) Pri objednávke tovaru do 29,99 euro, účtujeme 2,99 €.

b) Pri objednávke nad 29.99 euro, neúčtujeme žiadne poštovné.

Tovar je odosielaní zákazníkovi  prostredníctvom  Slovenskej Pošty  a.s. a to formou dobierky.

Dodacia lehota

Dodacia doba je 5 pracovných dní. Časť tovaru je držaná na sklade, časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto sa v niektorých závažných prípadoch  môže dodacia doba predĺžiť. O situácii bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazníkovi táto dodacia lehota nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy.

Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku:

a) písomnou formou na adresu Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, Maxima Gorkého 2960/11071 01 Michalovce,

b) telefonicky: mobil 0915 973 645,

c) e-mailom: jakubovaadela1@gmail.com.

Objednávku je možno stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

2.Storno objednávky zo strany dodávateľa

Predávajúci   vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a násl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi  zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom  a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podľa § 12 Zákona 108/2000 Z.z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

a) tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.

b) zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. Zásielku nezasielajte na dobierku.

c) k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení.

d) odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, Maxima Gorkého 2960/11071 01 Michalovce, e-mailom na adrese jakubovaadela1@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade, že zákazník využije svoje právo odstúpiť od zmluvy vráti tovar predávajúcemu odoslaním na adresu: Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, Maxima Gorkého 2960/11071 01 Michalovce, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar, ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a prípadná chyba nebola spôsobená neodborným zaobchádzaním zákazníka (produkt nemal výrobnú chybu).

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom, dodacími podmienkami a že s týmito súhlasí.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Záručná doba na uvedené tovary je v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Na vybavenie záruky sa vzťahuje reklamačný poriadok platni v čase objednania tovaru.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.

Kupujúci si môže po telefónom a emailom kontakte dohodnúť uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla  Predávajúceho Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, Maxima Gorkého 2960/11071 01 Michalovce.

K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.

Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok 2,99 euro za neoprávnenú reklamáciu a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Predávajúci Adela Pivarniková Salón krásy Jasmin, kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia svojich zákazníkov. Získané osobné údaje budú využité zmysle zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre kontaktovanie a fakturáciu našich zákazníkov. Údaje sú získavané od zákazníkov dobrovoľne.

Kupujúci vyplnením objednávky súhlasí so spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov, ktoré dobrovoľné poskytol predávajúcemu pri objednaný tovaru.

Kupujúci môže kedykoľvek  písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 4.7.2015.